Čtyřleté denní maturitní studium

Ekonomika a podnikání

Zaměření

Zájemci, kteří mají v 1. pololetí 9. třídy průměr do 1,5, získají v 1. roce studia slevu na školné 50%!

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru Ekonomika a podnikání je středoškolsky vzdělaný pracovník s úplným středním odborným vzděláním (ÚSO). Studium je organizováno jako čtyřleté denní maturitní studium ukončené maturitní zkouškou.
Absolvent má odbornou ekonomickou kvalifikaci doplněnou hlubšími znalostmi a dovednostmi podle zaměření studijního oboru včetně velmi dobrých jazykových znalostí dvou cizích jazyků.

Odborné ekonomické vzdělání doplněné hlubšími odbornostmi podle zaměření včetně výborné jazykové přípravy vytváří absolventům optimální podmínky pro uplatnění v oblastech ekonomické i správní činnosti podniků, institucí a také v oblasti soukromého podnikání. Úroveň získaných znalostí absolventům umožňuje také pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Přijímací řízení

Od září 2018 přijímáme 25 žáků do čtyřletého denního maturitního studia.

Informace k přijímacímu řízení pro rok 2018/2019 jsou zpracovány v návaznosti na platnou legislativu (zákon č. 178/2016, odst. 60 - 60g a vyhláška č. 353/2016 ze dne 24. 10. 2016), která zavádí povinnost státních přijímacích zkoušek.
Kritéria a podmínky přijetí budou k dispozici zde v zákonem stanoveném termínu.

Termíny

 • ŘŠ vyhlásí kritéria přijímacího řízení: do 31. 1. 2018
 • ŘŠ přijímá přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení (s jednotnou přijímací zkouškou): do 1. 3. 2018
 • ŘŠ vyhlásí 2. kolo přijímacího řízení: dle počtu přihlášek v 1. kole, bezprostředně po 1. 3. 2018
 • ŘŠ přijímá přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení (bez jednotné přijímací zkoušky): po 1. 3. 2018 až do naplnění kapacity
 • Uchazeč v rámci 1. kola absolvuje jednotnou přijímací zkoušku z ČJL a MAT: 12. a 16. 4. 2018, náhradní termín 10. a 11. 5. 2018
 • Výsledky jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT zveřejní CERMAT + následně ŘŠ: 27. 4. 2018 (pouze uchazeči přihlášení v rámci 1. kola)
 • Uchazeči přihlášení v rámci 2. kola budou ke studiu přijati po skončení kola prvního, tedy v květnu 2018.

Přihlášky je možné zasílat do 1. března (pro 1. kolo přijímacího řízení) či do naplnění kapacity (2. kolo bude vyhlášeno bezprostředně po 1. březnu 2018).

 • V 1. kole přijímacího řízení (doručení přihlášky do 1. března 2018) je zákonem stanovena jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky.
 • Ve 2. kole a dalších kolech přijímacího řízení (doručení přihlášky po 1. březnu 2018 a dále) není povinná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky - viz kritéria přijímacího řízení.

Potvrzení od lékaře škola nevyžaduje.

Přihláška ke studiu
Přihlášku do dalšího kola přijímacího řízení podat do naplnění kapacity s přílohami:

 • vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plnil povinnou školní docházku (8. a 9. třída, výpis za 1. pol. 9. třídy, vysvědčení předloží žák škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem)
 • doklad o splnění pov. škol. docházky u uchazeče, který ji ukončil na zahr. škole
 • doporučení školského poradenského zařízení (pokud je relevantní)
 • pokud je klasifikace na přihlášce potvrzena školou, nemusí být kopie úředně ověřená

Podmínky přijetí

 • ukončení povinné školní docházky na ZŠ do 31. 8. tohoto roku
 • podání přihlášky s přílohami (viz výše), lékařské potvrzení nevyžadujeme
 • absolvování přijímacího řízení = absolvování jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MAT (pouze v 1. kole, tj. přihlášky odevzdané do 1. března)
 • absolvování motivačního pohovoru a předložení osobního portfolia žáka (další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče: okresní a krajské olympiády, diplomy, úspěchy v zájmové činnosti…)
 • odevzdání Zápisového lístku
 • podpis Smlouvy o studiu (zákonný zástupce + žák)

Kritéria pro přijetí ke studiu

 • vysvědčení za poslední 3 klasifikační období bez nedostatečné
 • úspěšné absolvování státní přijímací zkoušky (pouze 1. kolo, tj. přihlášky zaslané před 1. březnem)
 • motivační pohovor
 • osobní portfolio žáka: další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (okresní a krajské olympiády, diplomy, úspěchy v zájmové činnosti)

Shrnutí - Co musí zájemce udělat?

 • vyplní a co nejdříve podá přihlášku Euroškole Praha (formulář přihlášky lze stáhnout na http://praha.euroskola.cz, je umístěn v sekci Dokumenty).
 • přiloží kopii vysvědčení/výpisu z posledních dvou ročníků (8. a 9. třída) – pokud na přihlášce nejsou známky potvrzeny základní školou
 • po obdržení pozvánky absolvuje motivační pohovor, příp. předloží osobní portfolio žáka
 • dostaví se k podpisu smlouvy o studiu ve stanoveném termínu
 • doručí škole nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání "Zápisový lístek"
 • uhradí školné
 • při nástupu do školy v září odevzdá kopii vysvědčení devátého ročníku ZŠ
 • cizí státní příslušník ze států mimo EU s dlouhodobým pobytem předloží navíc potvrzení o pobytu v ČR a doklad o zdravotním pojištění. Součástí přijímacího řízení je ověření znalosti českého jazyka pohovorem.

Žáci, kteří mají v 1. pololetí deváté třídy průměr do 1,5 získají v prvém ročníku studia slevu na školné 50%. Výše školného v dalších ročnících bude záviset na prospěchu žáka.

Informace k dennímu maturitnímu studiu

Předpoklady pro přijetí ke studiu

 • ukončení základního vzdělání ukončením základní školy, předložení vysvědčení z 9. třídy

Postup pro přijetí ke studiu

 • dosažení základního vzdělání ukončením základní školy
 • podání přihlášky (lékařské potvrzení nevyžadujeme)
 • odevzdání kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plnil povinnou školní docházku (8. a 9. třída, výpis za 1. pol. 9. třídy, vysvědčení předloží žák škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem)
 • absolvování přijímacího řízení = absolvování jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MAT
 • odevzdání Zápisového lístku
 • podpis Smlouvy o studiu (zákonný zástupce + žák)

Maturita

 • dle platné legislativy
 • státní část: Český jazyk a literatura, Anglický jazyk nebo Matematika 
 • profilová část: Ekonomika, odborný předmět dle zaměření, Praktická maturitní zkouška (dle zaměření)

Školné

 • Euroškola Praha střední odborná škola je škola soukromá.
 • Školné lze hradit jednorázově, za pololetí, či měsíčně splátkovým kalendářem.
 • Školné ve školním roce 2017/18: denní maturitní studium: 22.800,- Kč
 • Zájemci, kteří mají v 1. pololetí deváté třídy průměr do 1,5, budou přijati se slevou na školné v prvém ročníku studia ve výši 50%. Výše školného v dalších ročnících bude záležet na výsledcích žáka.

Na Euroškole Praha
skládají studenti dvouletého studia
maturitu z těchto předmětů:

Český jazyk

Anglický jazyk nebo Matematika

Ekonomika

Profilový předmět

Praktická maturitní zkouška

Složením maturity na Euroškole Praha získají žáci srovnatelný výstup s ostatními středními školami v ČR (denní i nástavbové studium) a mají možnost dále studovat na vysokých i vyšších odborných školách včetně škol univerzitního typu.

Proč studovat na Euroškole Praha?

Priority školy

 • intenzivní jazyková výuka (z cizích jazyků se na škole vyučuje angličtina, němčina, španělština, ruština a francouzština)
 • aplikovaná výpočetní technika
 • založení a vedení fiktivních firem
 • praxe a stáže v zahraničí (Bamberg, Bad Griesbach, Berlin, Halle => SRN, New College Durham => Velká Británie)

O škole

 • Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o. je zařazena Ministerstvem školství do sítě škol, nyní rejstříku škol, již od roku 1992
 • Euroškola Praha je členem mezinárodní sítě Euroškol (ESO: Euro-Schulen-Organisation)
 • Od roku 2002 je Euroškola certifikována mezinárodním systémem kvality ISO 9001 (osvědčení získala jako první ze středních škol v České republice, od roku 2011 je držitelem certifikátu ISO 29990 pro řízení kvality v oblasti vzdělávání
 • Euroškola Praha je jediná škola v České republice, která je členem mezinárodní sítě škol European School for Higher Education in Administration and Management (ESA) se sídlem ve Vídni
 • Euroškola Praha vlastní Zlatý certifikát kvality SSŠČMS.

Dlouholetá zahraniční spolupráce

 • výměnné pobyty a desetidenní jazykové stáže v zahraničí (Euro-Schulen Bamberg, Berlin, SRN) za podpory Česko - německého fondu budoucnosti
 • půlroční pomaturitní pracovní stáž v Durhamu (New College Durham, V. Británie) / Halle (SRN), financováno z programu Leonardo da Vinci, od roku 2014 programem Erasmus+
 • projektový týden v bavorském Waldmünchenu (SRN)

Prostředí a lokalita školy

 • Škola pěstuje partnerské a přátelské vztahy mezi žáky a učiteli.
 • U žáků podporujeme kreativitu, vlastní myšlení, schopnost reagovat, řešit problémy, ptát se a umět komunikovat.
 • Snažíme se ve škole vytvářet přátelské prostředí. Škola je otevřená připomínkám a podnětům žáků i jejich rodičů.
 • Škola již více než 10 let provozuje online informační systém klasifikace a docházky - systém Bakaláři
 • Od školního roku 2014/2015 škola využívá e-learningový portál Učebna Google (Google Classroom)
 • V budově školy je volný přístup k internetu prostřednictvím Wi-Fi sítě, žákům jsou k dispozici volně přístupné počítače připojené na internet, škola podporuje využití počítačů pri výuce.
 • Škola je umístěna v krásné a klidné části Prahy 7, plné zeleně, nedaleko ZOO a Botanické zahrady
 • Dopravní spojení: metro C - stanice nádraží Holešovice, BUS 112 - zastávka Čechova škola, intervaly 6 minut (doba jízdy 8 minut)
 • V těsné blízkosti školy je dostatek místa pro parkování, což je výhodné zejména pro dojíždějící studenty nástavbového studia

Součásti výuky

 • vysoká hodinová dotace (až 12 hodin cizích jazyků týdně)
 • praxe ve firmách
 • založení a vedení fiktivních firem
 • výuka účetnictví v programu Premier system
 • Učebna Google (Google Classroom) - nová metoda e-learningu

Stravování

 • Školní  jídelna v budově školy (Sodexo, cena oběda 42,- Kč, možnost volby ze 3 chodů)
 • Školní bufet (nabízí studentům v době 10:00 – 11:30 vždy o přestávkách studené občerstvení a nápoje)
 • Automaty na teplé a studené nápoje

Motivační programy podpory studia:

Při dobrém prospěchu mohou žáci získat slevu na školném.

 • žáci, kteří v 1. pololetí 9. třídy ZŠ dosáhli prospěchu do 1,50, získávají v 1. ročníku studia slevu 50%
 • žáci, kteří v předchozím školním roce studovali v 1. i 2. pololetí výborně, získávají ve 2. - 4. ročníku slevu (průměr 1,0 = 100%, průměr 1,01 - 1,30 = 50%)
 • Škola také podporuje žáky slevou na školném v případě zhoršení sociální situace rodiny.

Spolupráce

 • Škola umožňuje sportovně nadaným žákům účast na tréninkových jednotkách a propojení studijních a sportovních povinností.
 • Žákům - cizincům pomáháme zlepšovat jejich znalost češtiny.
 • Individuálním přístupem dokážeme pomoci zvládat středoškolské studium i žákům ze studijně méně podnětného prostředí. Řídíme se heslem: "Každý má dostat šanci".
 • Jsme jediná střední škola v České republice, která je členem mezinárodní organizace European Schools for Administration and Management (ESA) se sídlem ve Vídni. Studentům zaměření Ekonomika a management (European Assistant) nabízíme jako bonus složení mezinárodní zkoušky ESA. Získají tak mezinárodně uznávaný certifikát Office Assistance ESA. Další jednoleté studium mohou zakončit Diplomem ESA a následně po studiu v Německu či Velké Británii získat bakalářský titul.

Pokud již máte jasno a zvolili jste naši školu, tedy chcete studovat studijní obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, pak 

Zájemci o studium mohou školu navštívit kdykoliv po dohodě s vedením školy
(tel. 233 541 232 nebo 601 360 612).
Dotazy můžete zasílat také prostřednictvím webového formuláře 
nebo na e-mail office<zavinac>euroskola.cz