Informace o škole

Již 25 let správnou cestou ke vzdělání

 O škole

 • Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o. je zařazena Ministerstvem školství do sítě škol, nyní rejstříku škol, již od 1. 9. 1992
 • Euroškola Praha je členem mezinárodní sítě Euroškol (ESO: Euro-Schulen-Organisation)
 • Od roku 2002 je Euroškola certifikována mezinárodním systémem kvality ISO 9001 (osvědčení získala jako první ze středních škol v České republice, od roku 2017 je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro řízení kvality v oblasti vzdělávání
 • Euroškola Praha je jediná škola v České republice, která je členem mezinárodní sítě škol European School for Higher Education in Administration and Management (ESA) se sídlem ve Vídni
 • Euroškola Praha vlastní Zlatý certifikát kvality SSŠČMS.
 • Euroškola Praha sídlí od září 2012 v Budově Čechovy školy společně s Trojským gymnáziem a ZŠ Trojská.

Charakteristika školy

 • Euroškolu Praha absolvovalo maturitní zkouškou již více než 1500 žáků.
 • Ve šk. roce 2017/2018 má škola cca 100 žáků.
 • Na škole působí 17 pedagogů.
 • Škola sídlí ve školním areálu s dobrou dopravní dostupností (stanice autobusů a parkoviště přímo před školou, v blízkosti metra).
 • Žáci Euroškoly dojíždějí ze všech pražských obvodů i Středočeského kraje.

Formy a typy studia

 • čtyřleté denní maturitní studium - obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
 • dvouleté dálkové a kombinované nástavbové studium - obor 64-41-L/51 Podnikání
 • jednoleté dálkové pomaturitní studium jednoho předmětu (účetnictví)
 • jazykové a odborné kurzy pro veřejnost

Euroškola Praha nabízí vzdělávací programy charakteristické pro školy typu

 • OBCHODNÍ AKADEMIE
 • CESTOVNÍHO RUCHU
 • JAZYKOVÉ ŠKOLY
 • VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY ADMINISTRATIVY ZAŘAZENÉ VE VZDĚLÁVÁNÍ  EVROPSKÉ UNIE

Priority školy

 • intenzivní jazyková výuka (z cizích jazyků se na škole vyučuje angličtina, němčina, španělština, ruština a francouzština) - až 12 hodin cizích jazyků týdně
 • aplikovaná výpočetní technika
 • výuka psaní na počítači v programu Mount Blue
 • výuka účetnictví v programu Premier System
 • založení a vedení fiktivních firem
 • Google Classroom - podpora výuky pomocí e-learningu
 • praxe a stáže v zahraničí (Bamberg, Bad Griesbach, Berlin, Halle => SRN, New College Durham => Velká Británie)
 • školní sportovní klub
 • státní a mezinárodní jazykové zkoušky
 • obsah studia pružně reaguje na potřeby praktického života, vývoj trhu práce a schopnosti studentů.

Dlouholetá zahraniční spolupráce

 • výměnné pobyty a desetidenní jazykové stáže v zahraničí (Euro-Schulen Bamberg, EuroAkademie Berlin, SRN) za podpory Česko - německého fondu budoucnosti
 • půlroční pomaturitní pracovní stáž v Durhamu (New College Durham, V. Británie) / Halle (SRN), financováno z programu Leonardo da Vinci, od roku 2014 programem Erasmus+
 • projektový týden v bavorském Waldmünchenu (SRN)

Spolupráce

 • Škola umožňuje sportovně nadaným žákům účast na tréninkových jednotkách a propojení studijních a sportovních povinností.
 • Žákům - cizincům pomáháme zlepšovat jejich znalost češtiny.
 • Individuálním přístupem dokážeme pomoci zvládat středoškolské studium i žákům ze studijně méně podnětného prostředí. Řídíme se heslem: "Každý má dostat šanci".
 • Jsme jediná střední škola v České republice, která je členem mezinárodní organizace European Schools for Administration and Management (ESA) se sídlem ve Vídni. Studentům zaměření Ekonomika a management (European Assistant) nabízíme jako bonus složení mezinárodní zkoušky ESA. Získají tak mezinárodně uznávaný certifikát Office Assistance ESA. Další jednoleté studium mohou zakončit Diplomem ESA a následně po studiu v Německu či Velké Británii získat bakalářský titul.

Prostřední a lokalita školy

 • Škola klade důraz na partnerské a přátelské vztahy mezi žáky a učiteli.
 • U žáků podporujeme kreativitu, vlastní myšlení, schopnost reagovat, řešit problémy, ptát se a umět komunikovat. Snažíme se ve škole vytvářet přátelské prostředí. Škola je otevřená připomínkám a podnětům žáků i jejich rodičů.
 • Škola již více než 10 let provozuje online informační systém klasifikace a docházky - systém Bakaláři
 • Od školního roku 2014/2015 škola využívá e-learningový portál Učebna Google (Google Classroom)
 • V budově školy je volný přístup k internetu prostřednictvím Wi-Fi sítě, žákům jsou k dispozici volně přístupné počítače připojené na internet, škola podporuje využití počítačů při výuce.
 • Škola je umístěna v krásné a klidné části Prahy 7, plné zeleně, nedaleko ZOO a Botanické zahrady
 • Dopravní spojení: metro C - stanice nádraží Holešovice, BUS 112 - zastávka Čechova škola, intervaly 6 minut (doba jízdy 8 minut)
 • V těsné blízkosti školy je dostatek místa pro parkování, což je výhodné zejména pro dojíždějící studenty nástavbového studia

ČSN EN ISO 9001

Euroškola Praha získala 14. května 2002 osvědčení o splnění ČSN EN ISO 9001 ve školství jako první ze středních škol v České republice. Zařazuje ji to tedy mezi světové školy, které vzdělávají své studenty podle mezinárodních vzdělávacích norem. Od roku 2017 je Euroškola Praha držitelem certifikátu DIN ISO 9001:2015, oba certifikáty obhajuje při každoročním auditu.

Školné

 • Euroškola Praha střední odborná škola je škola soukromá.
 • Školné lze hradit jednorázově, za pololetí, čtvrtletně či měsíčně splátkovým kalendářem.
 • Školné ve školním roce 2018/19: denní maturitní studium: 22.800,- Kč, nástavbové studium: 15.000,- Kč

Motivační programy podpory studia

Při dobrém prospěchu mohou žáci získat slevu na školném:

 • žáci, kteří v 1. pololetí 9. třídy ZŠ dosáhli prospěchu do 1,50, získávají v 1. ročníku studia slevu 50%
 • žáci, kteří v předchozím školním roce studovali v 1. i 2. pololetí výborně, získávají ve 2. - 4. ročníku slevu (průměr 1,0 = 100%, průměr 1,01 - 1,30 = 50%)
 • Škola také podporuje žáky slevou na školném v případě zhoršení sociální situace rodiny.

Stravování

 • Školní  jídelna v budově školy (Sodexo, cena oběda 42,- Kč, možnost volby ze 3 chodů)
 • Školní bufet (nabízí studentům v době 10:00 – 11:30 vždy o přestávkách studené občerstvení a nápoje)
 • Automaty na teplé a studené nápoje
 • Kuchyňský kout

Zájemce o studium na naší škole zveme ve školním roce na dny otevřených dveří, které se konají každé pondělí od 14.00 do 16.00 hod, ve vybraných dnech a kdykoliv po domluvě.

Hodnocení školy

 • zprávy České školní inspekce - poslední kontrola proběhla v prosinci 2012.
 • Euroškola Praha se umístila v TOP 100 nejlepších odborných škol České republiky dle projektu MŠMT ČR SET 99
 • Zajímavé výstupy z vnitřní evaluace školy vypracované společností DAP services a.s. v květnu 2009
  Velmi podrobná analýza školy vypracovaná nezávislou agenturou s použitím psychodiagnostických metod vyhodnocení výsledků. Výstupní produkty se týkaly:
  • Vnitřní evaluace školy (efektivita výuky, atmosféra vztahů, ohrožení rizikovými jevy, silné a slabé stránky školy, efektivita výuky jednotlivých předmětů, detailní rozbor předmětů),
  • Profilu učitelského sboru (efektivita práce, atmosféra vztahů, typy chování, neetické chování, ohrožení rizikovými jevy, mapa školy).
 • Testy samotné i jejich výsledky lze považovat za velmi přínosné s velmi podrobnou analýzou školy, učitelů i žáků. Výsledky byly srovnány s normou pro střední školy v ČR a projednány ve třídách i s učiteli ihned po testech a ještě jednou po roce aplikací závěrů testů.

Dlouhodobé působiště školy - ZŠ a MŠ Tupolevova, Praha 9 - Letňany

Škola zde působila do 31. 8. 2012

Letnany2 Letnany1 Letnany3 Letnany4

Vybavení školy

Euroškola Praha sídlí od září 2012 v Budově Čechovy školy v Troji.
Škola si pronajímá prostory v budově Čechovy školy, využívá učebny, tělocvičnu, hřiště, jídelnu či bufet v prostorách budovy. Dále byly nově pronajaty prostory v protějším diplomatickém komplexu, kde vznikly učebny a zázemí pro pedagogy i žáky.
Škola disponuje jednou učebnou výpočetní techniky, která je vybavena 23 počítači PC Triline Profi I20. Učebna je multimediální a je akreditována pro testy ECDL. V učebně je umístěn data projektor, který učitel využívá k výkladu probírané látky.
Počítače školy pracují v síti Windows server 2008 STD. Exchange serverem 2010 a Windows serverem 2012 R2 s programovým vybavením Windows 10 Education,  Microsoft Office 2013, v  ekonomické oblasti s  programy Premier. Pro výuku psaní na počítači jsou využívány programy Mount Blue a ATF.
Škola dále vlastní tři počítačové servery, kam si žáci mohou ukládat svá data (dokumenty) nebo odkud mohou čerpat informace ze studentských informačních disků (studijní materiály, zadání úkolů).
V prostorách Euroškoly Praha je pro žáky k dispozici bezdrátová Wi-Fi síť, díky které jsou pro ně přístupné dokumenty na serveru pomocí intranetu. Pomocí extranetu informačního systému Bakaláři mají žáci a rodiče přístup ke klasifikačním datům a informacím školy. Přístup k Internetu je pomocí WiFi umožněn i z vlastních notebooků a jiných zařízení pracujících s Wi-Fi v odděleném zabezpečeném okruhu. Žákům je přístupná síťová tiskárna za poplatek.
Škola disponuje dvěma kopírovacími stroji CANON, žáci mohou využívat kopírovací stroj v 1. patře školy.
Pro vyučující školy je neustále rozšiřována odborná česká a anglická knihovna, většinou dle jejich přímých požadavků.
Pro výuku jazyků má škola k dispozici řadu CD-přehrávačů, využívá i PC k výuce online. Postupně jsou doplňovány další nové učební pomůcky.
Vyučující mají k dispozici počítače umístěné v kabinetech. Každý pedagog disponuje vlastní
e-mailovou adresou a je tak v nepřetržitém kontaktu se žáky.
Do kabinetů jsou zavedeny telefonní linky, které opět umožňují kontakt se žáky.
V každé učebně je k dispozici PC pro učitele – 1 pro Třídní knihu, Zápis známek a Evidenci systému Bakaláři, jedno PC je propojeno s data projektorem a je připojeno k internetové síti.
V prostorách školy jsou dále umístěny automaty na chlazené a teplé nápoje. Žáci Euroškoly Praha se také mohou během hlavní přestávky občerstvit v bufetu školy.