PROJEKTY A STÁŽE

Projekty a stáže

ŠABLONY OP JAK PRO EUROŠKOLU PRAHA 

 • registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002632

Cíl projektu:

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání
pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Vzdělávací projekt "Daně a cla do škol" - logo Finfo ve škole

DANĚ A CLA DO ŠKOL

Projekt „Daně a cla do škol“ vznikl za spolupráce Finanční a Celní správy. Jeho cílem je nabídnout možnost doplnit výuku finanční gramotnosti o informace z oblasti daní i cel a například i osvětlit význam a účel jejich výběru.

 V rámci projektu vznikl web www.finfoveskole.cz, který má sloužit jako informační zdroj pro studenty i učitele. K předávání informací jsou také připraveny tematické přednášky určené pro studenty středních škol, které budou zajišťovat proškolení lektoři z řad pracovníků Finanční i Celní správy.

Projekty a stáže

iKAP II - INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ

 • registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Pražský inovační institut se stal součástí přípravy velkého programu iKAP, který má za cíl podpořit základní a střední školství na území hlavního města Prahy.

Aktivity projektu iKAP II - Inovace

 • Rovné příležitosti ve vzdělávání,
 • vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem,
 • rozvíjíme školu spolu,
 • podpora gramotností,
 • podpora odborných škol v oblasti kariérového poradenství, podnikavosti a polytechniky,
 • šablony.

 

logo OP-EU

OPPA - PÓL RŮSTU ČR

Zahájení realizace od: 1. 11. 2020
Ukončení projektu: 31. 12. 2022 - tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 • registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001873,
 • program je financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR,
 • zaměření projektu: personální podpora školy ve vztahu k žákům s OMJ, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí a k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem.

studenti Euroškoly Praha v okolí sídla školy

ERASMUS+

 • Nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže,
 • nástupce Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších,
 • Euroškola Praha se v předchozích letech účastnila projektů v rámci programů Leonardo da Vinci (odborné stáže studentů v zahraničí) a Comenius (aktivity umožňující pracovníkům ve vzdělávání účastnit se studijních pobytů, stáží či kurzů).

V roce 2015 jsme podali dvě žádosti:

 • Žádost o grant KA1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců (odborné vzdělávání) - z důvodu nedostatku finančních prostředků pro podporu všech doporučených projektů byl náš projekt zařazen mezi projekty náhradní. V případě uvolnění finančních prostředků mohou 2 naši absolventi vyjet na půlroční kombinovanou stáž (studium + praxe) do New College Durham (VB).
 • Žádost o grant KA1 - Projekty mobility osob ve školním vzdělávání - žádost o grant byla schválena a dne 3. 7. 2015 byla podepsána smlouva s národní agenturou. Do 31. 5. 2017 získala Euroškola Praha na projekt "Kolik řečí umíš, tolikrát jsi učitelem,, celkem 13.782 EUR. V rámci tohoto projektu absolvují vyučující metodické a jazykové kurzy v zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.