Maturita

Informace ohledně maturitních zkoušek nejnovějších i starších naleznete na oficiálních stránkách https://maturita.cermat.cz

Maturita 2020 - jarní termín vzhledem k pandemii proběhne dle MŠMT nejdříve 21 dnů po otevření škol. Společná (státní) část maturitních zkoušek nebude obsahovat písemné práce z českého a cizího jazyka.

Vážení studenti, dne 8. 11. 2019 jsem vám zaslal předvyplněné přihlášky k jarnímu termínu maturitních zkoušek 2020. Tyto je nutno odevzdat podepsané v kanceláři školy nejpozději do 2.12. 2019. Potom přihlášku zadám do systému, vytvořím výpis z přihlášky, který podepíší obě strany do 17. 12. 2019 a tím je definitivně potvrzeno vaše přihlášení k výše uvedeným maturitním zkouškám. Pokud vám předvyplněná přihláška nepřišla, níže (Dokumenty k maturitním zkouškám 2020) najdete její prázdný formulář, který vyplníte a předáte do uvedeného termínu do kanceláře školy. M. Šmíd

Důležité termíny 2020 - jarní termín MZ 2020 vzhledem k pandemii proběhne dle MŠMT nejdříve 21 dnů po otevření škol. Společná (státní) část maturitních zkoušek nebude obsahovat písemné práce z českého a cizího jazyka.

2. 12. 2019
Nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období. (Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i doporučení školského poradenského zařízení.) 18. 12. 2019 Nejzazší datum, do kdy ředitel školy předá žákovi výpis z přihlášky z informačního systému.
2. 1. 2020
Termín zahájení registrace na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ) pro odesílání informačních a výsledkových dokumentů k MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období).
2. – 15. 1. 2020 Období, kdy se žáci mohou prostřednictvím VPŽ přihlašovat k výběrové zkoušce Matematika+.
15. 1. 2020
Nejzazší datum, dokdy MŠMT musí zveřejnit jednotné zkušební schéma (JZS) písemných zkoušek SČ MZ pro jarní zkušební období.
31. 3. 2020
Nejzazší datum, do kdy musí MŠMT zveřejnit kritéria hodnocení zkoušek společné části MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období).
31. 3. 2020
Nejzazší datum, dokdy může žák předat řediteli školy svůj seznam min. 20 vybraných literárních děl.
1. 4. – 10. 6. 2020
Období, kdy se mohou konat praktické a písemné zkoušky profilové části (konkrétní termíny zkoušek určí ředitel školy).

8. 4. 2020 od 8.00 hod. písemná  práce z českého jazyka společné části MZ.

30. 4. 2020 od 8.00 hod. písemná  práce z anglického jazyka společné části MZ.

4. 5. 2020  od 8.00 hod. didaktický  test z matematiky společné části MZ

                    od 13.00 hod. didaktický  test z anglického jazyka společné části MZ.

5. 5. 2020 od 8.00 hod. didaktický  test z českého jazyka společné části MZ.

12. 5. 2020 od 8.00 hod. se koná Praktická maturitní zkouška.

6. 5. – 7. 5. 2020 Období pro konání výběrové zkoušky Matematika+. Konkrétní termín bude stanoven do 31. 1. 2020.
15. 5. 2020
Termín uvolnění výsledků didaktických testů. Ředitel školy zpřístupní výpis výsledků didaktických testů žákům nejpozději následující pracovní den.
15. – 29. 5. 2020
Termín uvolnění výsledků písemných prací. Výsledky budou zpřístupňovány postupně, nejpozději vždy poslední pracovní den před začátkem konání ústních zkoušek SČ MZ příslušného žáka. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům.
25. - 28. 5. 2020
se budou konat ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky konané formou ústní zkoušky. Uvolnění maturitních vysvědčení školám; vždy nejpozději do 2 pracovních dnů po odeslání všech výsledků za danou třídu školou. – Žák obdrží maturitní vysvědčení od ředitele školy bez zbytečného odkladu. 15. 6. 2020 Uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ; žáci je obdrží prostřednictvím VPŽ nebo od ředitele školy bez zbytečného odkladu.
4. 6. 2020
Nejzazší termín, do kdy mohou žáci podat žádost o přezkum zkoušek SČ MZ konaných formou didaktického testu nebo písemné práce.
30. 6. 2020
Nejzazší termín, do kdy mohou žáci podat žádost o přezkum ústních zkoušek SČ a profilových zkoušek MZ. *) Pravidla pro počítání termínů, které se řídí správním řádem: Pokud některý z termínů stanovujících konec lhůty nepřipadne na pracovní den, je termínem ukončení lhůty první po něm následující pracovní den. Tyto případyjsou již v kalendáři zohledněny.

Dokumenty k maturitním zkouškám 2020

Maturitní historie