V souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General data Protection Regulation – GDPR) a stále platným zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávají výše zmíněné školy osobní údaje uchazečů o studium - žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců. Většina údajů je zpracovávána na základě povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů. Dochází také ke zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu, ten je dle ustanovení GDPR kdykoliv odvolatelný. Při práci s osobními údaji se všichni zaměstnanci školy řídí těmito obecnými zásadami:

 • Zákonnost - zpracování osobních údajů na základě právního předpisu (například § 28 zák. 561/2004),
 • zpracování osobních údajů na základě souhlasu, ten musí být informovaný, konkrétní a písemný,
 • korektnost - správné použití, přesné,
 • transparentnost - všechny informace o ochraně osobních údajů určené subjektu údajů (žák, zákonný zástupce, zaměstnanec) byly stručné, snadno přístupné a srozumitelné, podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků,
 • účelové omezení - shromažďování osobních údajů jen za jasně stanoveným účelem,
 • minimalizace údajů - Nezpracovávat více údajů, než je pro daný účel nezbytně nutné,
 • přesnost - zpracovávané osobní údaje musí být přesné,
 • omezené uložení - osobní údaje jsou uloženy jen po dobu nezbytně nutnou,
 • odpovědnost správce (školy) - škola zavede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila a byla schopna doložit, že zpracování je prováděno v souladu s nařízením EU.

ZPRACOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZAMĚSTNANCŮ:

 • Jméno a příjmení,
 • adresa bydliště trvalého i přechodného (tzv. doručovací adresa),
 • datum narození a rodné číslo,
 • místo narození a stát,
 • státní příslušnost,
 • telefonické a e-mailové spojení na zaměstnance,
 • číslo účtu pro zasílání mzdy,
 • informace o pobíraném důchodu a další,
 • informace pro udělování dávek,
 • informace o stavu a dětech za účelem zpracování odečitatelných položek při tvorbě mzdy,
 • jiné rozhodné informace pro tvorbu mzdy.
   

ZPRACOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ O STUDIUM A ŽÁKŮ: 

 • Jméno a příjmení,
 • adresa bydliště trvalého i přechodného (tzv. doručovací adresa),
 • datum narození a rodné číslo,
 • místo narození a stát,
 • státní příslušnost,
 • zdravotní stav,
 • informace z poradenského zařízení a jiné informace pro naplnění §16 zák. 561/2004 Sb.,
 • prospěch a chování žáka - na vysvědčení,
 • telefonické a e-mailové spojení na žáka,
 • jména a příjmení zákonných zástupců žáka.
   

ZPRACOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ UCHAZEČŮ O STUDIUM A ŽÁKŮ: 

 • Jméno a příjmení,
 • adresa bydliště trvalého i přechodného (tzv. doručovací adresa),
 • telefonické a e-mailové spojení na zákonného zástupce.
   

Školy nezpracovávají citlivé údaje v rámci náboženského nebo filozofického přesvědčení, biometrické údaje, členství v organizacích, národnostní, rasový nebo etnický původ, politické postoje a podobné.

ZPRACOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ UCHAZEČŮ O STUDIUM A ŽÁKŮ: 

Pověřence Euroškol a Trojského gymnázia přiřadil zřizovatel ESO Euroškola s.r.o. na základě výnosu o přiřazení ze dne 1. 10. 2018.
Tento výnos navazuje na předchozí jmenování pověřence v jednotlivých školách ze dne 24. 5. 2018.

 • Pověřenec je nápomocnou osobou škole při práci s osobními údaji,
 • má přístup ke všem dokumentům a informacím, které jsou nezbytné pro plnění úkolů,
 • spolupracuje s dozorovým úřadem (Úřad pro ochranu osobních údajů) a je kontaktní osobou pro tento dozorový úřad a subjekty údajů, kteří se na něho mohou obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv a povinností,
 • plní své povinnosti a úkoly nezávislým způsobem, není v konfliktu zájmů,
 • funkci pověřence plní ve výše uvedených školách:

Ing. Igor Michajlov
michajlov@tg365.cz
tel. 737 057 690

 

Zájemci o studium na Euroškole Praha, Den otevřených dveří, materiály školy

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Školy mají vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • Ukládají dokumenty podle spisového a skartačního řádu,
  je vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou, kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole, existuje osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 • shromažďují pouze nezbytné osobní údaje,
 • skartují již nepotřebné údaje,
 • zachovávají mlčenlivost o údajích,
 • neposkytují údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
 • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobních údajů ve škole,
 • je stanoven účel a způsob provozování kamerového systému,
 • je zajištěna ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ:

Mezi osobní údaje patří i fotografické záznamy a videozáznamy (dále jen fotografie). Činnost škol je neodmyslitelně spojena s pořizováním fotografií uchazečů o studium, žáků i zaměstnanců školy, popřípadě dalších osob (zákonní zástupci žáků, účastníci kurzů apod.).

Ředitelé škol zodpovídají za:

 • Seznámení uchazečů o studium, žáků i zaměstnanců s ustanovením občanského zákoníku (podoba a soukr. - § 84 až § 90),
 • vyžádání informovaného souhlasu žáků a jejich zákonných zástupců za účelem pořizování fotografií pro propagaci a informování o činnosti školy,
 • obsah školního řádu v souvislosti s pořizováním fotografií z mobilních telefonů žáků,
 • povědomí zaměstnanců školy o oprávněném zpracování osobních údajů – fotografií,
 • vhodnost zveřejňovaných fotografií.