Distanční výuka – pravidla

1.10. 2020

30. 9. 2020 Vážení, níže bych vás rád seznámil s pravidly distanční výuky. Následující text byl také uveden v aktualizovaném školním řádu, který naleznete na těchto stránkách v Dokumentech školy. Doufejme, že se nám distanční výuka bude dařit a že ji v budoucnu budeme nuceni používat co nejméně:)

Dle novely školského zákona č. 349/2020 Sb., s účinností ode dne 25. 8. 2020 byla stanovena povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání žáků distančním způsobem a zároveň byla stanovena povinnost žáků se tímto způsobem vzdělávat. Distanční vzdělávání probíhá v programu Google classroom. Zde se zadávají úkoly při asynchronní výuce (učitel a žák není spojen ve stejném čase), koná výuka synchronním způsobem (přímé spojení žáka a učitele zvukem, příp. i obrazem v reálném čase), probíhá komunikace postřednictvím žákovských i učitelských e-mailových adres s koncovkou ……. @euroskola.eu. Ke komunikaci je možno případně použít i telefon či služební e-maily jednotlivých učitelů. K omluvám a komunikaci s třídními učiteli užívají žáci především modul Komens v systému Bakalář.

V případě off-line výuky si žák může přijít do školy vyzvednout potřebné materiály po dohodě s konkrétním učitelem. Tento žák nesmí  být v rozporu s pravidly stanovenými v mimořádné situaci. (v případě epidemie – pandemie nesmí být karanténě, nesmí vykazovat známky infekce, musí použít roušku a dezinfekci rukou při vstupu do školní budovy).

Výuka probíhá dle rozvrhu a ŠVP, ne vždy však nutně v plném rozsahu. Pokud je výuka asynchronní, žáci mohou plnit zadané úkoly i v jiném čase, než je v rozvrhu a odevzdat je do daného termínu. Pokud je použita synchronní výuka, probíhá v čase dle běžného rozvrhu. U vyučovacích předmětů, které mají dotaci 1 – 2 vyučovací hodiny týdně, je doporučena synchronní výuka v rozsahu max. 1 hodiny týdně. U předmětů s vyšší dotací max. 2 hodiny týdně. Žáci jsou hodnoceni běžným způsobem, tedy známkami 1-5. Hodnotí se zapojení žáka do distanční výuky a jeho snaha plnit zadané úkoly v termínu. Pokud se žák nezapojí do synchronní výuky, nebo neodevzdá úkol do daného termínu při asynchronní výuce, je třeba se řádně omluvit dle běžných pravidel. Při hodnocení žáků se uplatňuje individuální přístup s ohledem na mimořádnou situaci a různé podmínky, které mají žáci k plnění distanční výuky. Učitelé uplatňují zpětnou vazbu. S žáky, kteří nejsou schopni během delšího období plnit zadané úkoly, bude individuálně domluveno doplnění učiva a hodnocení. Při distanční výuce nebude probíhat tělesná výchova. Učitel nemůže nutit žáka během distanční výuky instalovat na počítač jakékoli programy či aplikace, pokud s tím žák nebo jeho zákonný zástupce nesouhlasí. Učitelé nezadávají žákům úkoly, které vyžadují tisk. M. Šmíd, ředitel školy