Erasmus+ Školní vzdělávání

Erasmus+

Projekty mobility osob / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školský sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Jedná se o projekt školy s plánem dalšího vzdělávání zaměstnanců školy skrze zahraniční mobilitu.

  • škola předkládá v žádosti plán rozvoje v rámci EU, tzv. European Development Plan (EDP, Evropský plán rozvoje)
  • škola plánuje aktivity dalšího vzdělávání svých zaměstnanců v horizontu 1 roku nebo 2 let, s ohledem na své konkrétní a aktuální potřeby

Náplň mobilit:

  • teaching assignment = výukový pobyt (umožňuje učitelům školy vyzkoušet si v podobě pracovní stáže v praxi výuku na partnerské škole v zahraničí)
  • účast na kurzech nebo školeních (structured courses) v zahraničí
  • stínování (job-shadowing) kolegů na partnerské škole či jiné relevantní instituci v zahraničí

Více informací zde: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/


Euroškola Praha v roce 2015 podala žádost o grant KA1 - Projekty mobility osob ve školním vzdělávání.
Žádost o grant byla schválena a 3. 7. 2015 byla podepsána smlouva s národní agenturou. Do 31. 5. 2017 získala Euroškola Praha na projekt "Kolik řečí umíš, tolikrát jsi učitelem" celkem 13.782,- EUR. V rámci tohoto projektu absolvují vyučující metodické a jazykové kurzy v zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.


Shrnutí projektu
Euroškola Praha střední odborná škola s. r. o. patří do organizace Euro-Schulen-Organisation (ESO), která je jedním z největších soukromých nositelů vzdělávání v Německu. Do této mezinárodní skupiny patří také školy v České republice, Slovenské republice nebo Francii.
Euroškola Praha střední odborná škola s. r. o. je také členem organizace ESA - European Schools for Higher Educations and Management, se sídlem ve Vídni. Tato mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou školy nejen v Rakousku a v Německu, ale i po celé Evropě, poskytuje svým studentů jednotný vzdělávací standard.
Díky členství v těchto mezinárodních organizacích probíhají na Euroškole Praha každý rok mnohé mezinárodní aktivity (mezinárodní zkoušky, projekty, audity), jichž se účastní nejen vedení školy, ale i jednotliví vyučující. Velmi důležité je tedy pokud možno bezproblémové dorozumění v AJ nebo v NJ.
Prioritou Euroškoly Praha je výuka cizích jazyků. Na Euroškole Praha působí kvalifikovaní a kvalitní pedagogové cizích jazyků, kteří usilují o to, aby jejich výuka byla pestrá, na vysoké úrovni a výsledky vzdělávání studentů byly co nejlepší. Mají zájem rozvíjet a prohlubovat své metodické, didaktické a jazykové znalosti a inovovat výuku na základě zkušeností získaných v rámci dalšího vzdělávání.
Z těchto důvodů zařazujeme do plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jednak jejich čistě jazykové vzdělávání (absolvování kurzů AJ a NJ), ale i metodické a didaktické kurzy AJ pro vyučující cizích jazyků.   
Výsledkem projektu bude zvýšení úrovně komunikačních kompetencí v cizím jazyce a získání nových metodických a didaktických tipů pro výuku cizích jazyků, které budou zařazeny do výuky.

Průběh projektu

Euroškola Praha v zimě 2015 podala žádost o příspěvek na projekt „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi učitelem“ v rámci programu KA1 Erasmus+ (Školní vzdělávání, Comenius). V rámci tohoto úspěšného projektu během letních prázdnin 2016 absolvovaly 4 vyučující metodické a jazykové kurzy ve Velké Británii a na Maltě.

Metodický kurz pro vyučujíc ANG - Malta
Cílem dvoutýdenního metodického kurzu na Maltě bylo poskytnout učitelům celou řadu zajímavých aktivit, které spojují metodiku a výuku teorie v cizích jazycích. Kurz poskytl širokou škálu výukových nápadů a aktivit, které pomohou oživit výuku tak, aby byla pro studenty více motivující. Kurzu se zúčastnila Mgr. Magda Hausdorová (vyučující ANG).

Metodický kurz pro vyučujíc ANG - Edinburgh
Metodický kurz v Edinburghu se skládal ze dvou hlavních částí plus programu zaměřeného na rozsáhlou skotskou kulturu. Kurz se zaměřil na motivaci studentů, přizpůsobení se jejich potřebám, seznámil s učebními materiály, procvičil dovednosti čtení a psaní, integroval mluvení, poslech a posoudil výslovnost. Účastnice se také zabývaly výukovými strategiemi a technikami, výukovými zdroji, využíváním technologií a metodou CLIL. Kurzu se zúčastnila Mgr. Dalimila Durčáková a Ing. Martina Marešová (vyučující ANG).

Jazykový kurz AJ
Účastnice jazykového kurzu AJ v Edinburghu během dvou týdnů využila příležitost rychle zlepšit své znalosti angličtiny. Každý den studovala obecnou angličtinu v dopoledních hodinách, odpoledne pak následovala konverzace. Kurz obsahoval např. tato témata: Gramatika aktivity a rozvoj slovní zásoby, Korekce častých chyb, Výslovnost, rytmus, intonace a přízvuk, Idiomatický a hovorový jazyk a frázová slovesa, Vyprávění příběhu - popis a propojování slov a výrazů, Diskuse o kultuře UK a další. Kurzu se zúčastnila Mgr. Kateřina Čížková (ředitelka školy).

Zhodnocení projektu

SKOTSKO - Ing. Martina Marešová, vyučující ANG a ANE
Před dvěma lety mě oslovila paní ředitelka Euroškoly, zda bych měla zájem o projekt Erasmus+. S radostí jsem tuto nabídku přijala a letos v srpnu jsem vycestovala do Skotska. Destinaci jsem si vybrala záměrně s ohledem na specifika skotské kultury a jazyka v rámci Spojeného království.
Během dvou týdnů jsem navštěvovala jazykovou školu Inlingua v samotném centru hlavního města Edinburghu. Během kurzu se nám vystřídalo několik lektorů s odlišnými tématy, jako např. výukové metody a jejich využití v hodinách cizího jazyka, velký důraz je kladen na  metodu  dvojjazyčné výuky – CLIL. Další hodiny byly zaměřeny na fonetická cvičení. Obecně lze říci, že semináře byly zaměřeny především na prohloubení a upevnění komunikace vyučujících anglického jazyka jako jazyka cizího, hlavně v oblasti ústního projevu.
V odpoledních hodinách byl na každý den naplánován společenský program – návštěva pamětihodností hlavního města a jeho okolí.
Jako jazykář spatřuji velký přínos takového kurzu a osobně si myslím, že každý vyučující cizího jazyka by měl ve své profesní kariéře podobný projekt absolvovat.
Závěrem bych chtěla říci, že pokud by se tato možnost naskytla i budoucnu, ráda ji opět využiji.
Ing. Martina Marešová, vyučující ANG a ANE

 

img_0648 img_0659

MALTA - Mgr. Magda Hausdorová, vyučující ANG
Program, který jsem absolvovala na Maltě v létě 2016, byl velmi přínosný. Samotná výuka byla zajímavě pojata a veškeré aktivity jsme zkoušeli během hodin a následně o nich diskutovali. Samozřejmě nemohu opomenout ani to, že celý kurz probíhal na nádherném ostrově, který skýtal mnoho možností k vyžití jak kulturnímu, tak i společenskému. Projekt Erasmus+ dává učitelům skvělou příležitost, jak se zdokonalit ve svém oboru, zároveň získat cenné kontakty a efektivně využít čas prázdnin.

SKOTSKO - Mgr. Kateřina Čížková, ředitelka školy
Před několika lety jsem se v rámci programu Comenius zúčastnila dvoutýdenního metodického kurzu německého jazyka. Přivezla jsem si odtud nové nápady a tipy do hodin němčiny, plno fotek a zážitků. V lednu 2015 jsem pro své kolegyně angličtinářky podala žádost o příspěvek v rámci nového programu, Erasmus+. Naším cílem bylo, aby se zúčastnily podobných kurzů v anglicky mluvících zemích. Aby přivezly nové metody, nové informace, cokoliv, co by oživilo jejich výuku. A protože já se často účastním konferencí a setkání, která probíhají v angličtině, protože máme partnerskou školu v Durhamu, kam posíláme naše absolventy na půlroční stáže, se kterou se musím domluvit, požádala jsem o jazykový kurz i pro sebe.
V srpnu 2016 jsem absolvovala kurz Enhanced English Skill ve skotském Edinburghu. Během dvou týdnů tu s námi pracovalo 5 lektorů. Trénovali jsme gramatiku, poslech, mluvený projev. Odpoledne jsme se dozvídali informace o Skotsku, Edinburghu, o právě probíhajícím mezinárodním festivalu, zúčastnili jsme se prohlídek parlamentu, zoo, galerie, kaple v Rosslynu, nechyběla Pub Night či typické skotské tance. Dovolená? Ne, bylo to náročné. Ale přestala jsem se bát. Zbavila jsem se ostychu komunikovat, rozšířila jsem si slovní zásobu. Takže jsem po návratu domluvila další spolupráci s New College Durham. V únoru jsme podali novou žádost na projekt 2018. A v dubnu jsem se zúčastnila třídenního kontaktního semináře eTwinning v Srbsku - opět v AJ. V květnu a červnu proběhne miniprojekt s Francií, Norskem a Rakouskem. Takže přínos projektu? Rozhodně!!! Pro mne osobně i pro školu!

Erasmus+ Školní vzdělávání Erasmus+ Školní vzdělávání Erasmus+ Školní vzdělávání

SKOTSKO - Mgr. Dalimila Durčáková, vyučující ANG

Po stopách Iana Rankina v Edinburghu
Když jsem dostala nabídku na absolvování metodického kurzu pro učitele anglického jazyka ve Velké Británii, okamžitě mě napadl Edinburgh. Jako fanynku britské literatury mě zaujaly romány Iana Rankina, jejichž děj se odehrává právě v Edinburghu. To opěvované město mě vždy velmi lákalo….
S kolegyní jsme si vybraly metodický kurz pro učitele anglického jazyka, který zároveň nabízel vhled do skotské kultury, reálií, zvyků a jazyka. Kurz byl velmi přínosný nejen svým zajímavým obsahem, ale taky přítomností ostatních učitelů, se kterými jsme sdíleli naše zkušenosti, radosti i strasti. Získala jsem novou motivaci a elán do učitelské práce a obohatila jsem svůj repertoár zajímavých aktivit, které používám v hodinách při práci se studenty.
Ráda bych všem stále váhajícím učitelům doporučila metodické kurzy ve Velké Británii, odpočinou si, ale zároveň si zvýší kvalifikaci a to se určitě bude hodit pro připravovaný kariérní řád. :-)
Mgr. Dalimila Durčáková