Dálkové a kombinované nástavbové studium "Podnikání" 
studium při zaměstnání
maturita dálkově v Euroškole Praha

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru Podnikání je středoškolsky vzdělaný pracovník s úplným středním odborným vzděláním (ÚSO). Vzdělávání je organizováno jako dvouleté kombinované nástavbové vzdělávání ukončené maturitní zkouškou.
Absolvent má odbornou ekonomickou kvalifikaci doplněnou hlubšími znalostmi a dovednostmi včetně velmi dobrých jazykových znalostí cizího jazyka.

Odborné ekonomické vzdělání vytváří absolventům optimální podmínky pro uplatnění v oblastech ekonomické i správní činnosti podniků, institucí a také v oblasti soukromého podnikání.

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro rok 2018/2019 jsou zpracovány v návaznosti na novou platnou legislativu (zákon č. 178/2016, odst. 60 - 60g a vyhláška č. 353/2016 ze dne 24. 10. 2016), která nově zavádí povinnost státních přijímacích zkoušek.
Kritéria a podmínky přijetí budou k dispozici zde v zákonem stanoveném termínu.

Od září 2018 přijímáme 50 žáků do dvouletého nástavbového studia při zaměstnání.

Termíny

 • ŘŠ vyhlásí kritéria přijímacího řízení: do 31. 1. 2018
 • ŘŠ přijímá přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení (s jednotnou přijímací zkouškou): do 1. 3. 2018
 • ŘŠ vyhlásí 2. kolo přijímacího řízení: dle počtu přihlášek v 1. kole, bezprostředně po 1. 3. 2018
 • ŘŠ přijímá přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení (bez jednotné přijímací zkoušky): po 1. 3. 2018 až do naplnění kapacity
 • Uchazeč v rámci 1. kola absolvuje jednotnou přijímací zkoušku z ČJL a MAT: 12. a 16. 4. 2018, náhradní termín 10. a 11. 5. 2018
 • Výsledky jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT zveřejní CERMAT + následně ŘŠ: 27. 4. 2018 (pouze uchazeči přihlášení v rámci 1. kola)
 • Uchazeči přihlášení v rámci 2. kola budou ke studiu přijati po skončení kola prvního, tedy v květnu 2018

Přihlášky je možné zasílat do 1. března (pro 1. kolo přijímacího řízení) či do naplnění kapacity (2. kolo bude vyhlášeno bezprostředně po 1. březnu 2018!!!).

 • V 1. kole přijímacího řízení (doručení přihlášky do 1. března 2018) je zákonem stanovena jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky.
 • Ve 2. kole a dalších kolech přijímacího řízení (doručení přihlášky po 1. březnu 2018 a dále) není povinná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky - viz kritéria přijímacího řízení.

Potvrzení od lékaře škola nevyžaduje.

Přihláška ke studiu
přihlášku do dalšího kola přijímacího řízení podat do naplnění kapacity s přílohami:

 • doklady o získání středního vzdělání s výučním listem (výuční list + vysvědčení ze 3. ročníku)
 • doporučení školského poradenského zařízení (pokud je relevantní)
 • pokud je klasifikace na přihlášce potvrzena školou, nemusí být kopie úředně ověřená

Podmínky přijetí

 • získání středního vzdělání s výučním listem do 31. 8. tohoto roku
 • podání přihlášky s přílohami (viz výše)

Kritéria pro přijetí ke studiu

 • vysvědčení za 1 klasifikační období – 2. pololetí 3. ročníku, bez nedostatečné (lze dodat po absolvování záv. zkoušek, nejpozději však do 31. 8. 2018)
 • výuční list

Shrnutí - Co musí zájemce udělat?

 • vyplní a co nejdříve podá přihlášku Euroškole Praha (formulář přihlášky lze stáhnout na http://praha.euroskola.cz, je umístěn v sekci Dokumenty).
 • přiloží ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení ze 3. ročníku
 • po obdržení pozvánky se dostaví k podpisu smlouvy o studiu ve stanoveném termínu
  uhradí školné
 • cizí státní příslušník ze států mimo EU s dlouhodobým pobytem předloží navíc potvrzení o pobytu v ČR a doklad o zdravotním pojištění. Součástí přijímacího řízení je ověření znalosti českého jazyka pohovorem.

  Maturita dálkově
  Informace k dvouletému nástavbovému studiu

  Předpoklady pro přijetí ke studiu

  • vyučení v jakémkoliv tříletém učebním oboru, které je ukončeno výučním listem
  • doporučujeme znalost AJ minimálně na úrovni A2!

  Postup pro přijetí ke studiu

  • vyplnění přihlášky (aktuální přihláška bude umístěna v sekci Dokumenty školy)
  • odevzdání přihlášky v Euroškole Praha do termínu stanoveného MŠMT – do 1. března příslušného kalendářního roku (1. kolo), v rámci 2. kola (bezprostředně po 1. březnu) možno zasílat přihlášky do naplnění kapacity.
  • odevzdání ověřené kopie výučního listu a ověřené kopie vysvědčení ze třetího ročníku
  • absolvování jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MA (povinné v rámci 1. kola)
  • podpis Smlouvy o studiu

  Průběh výuky

  • výuka probíhá 1x týdně od 12:15 do 19 hodin (pondělí nebo středa) dle rozvrhu
  • podpora výuky formou e-learningu (domácí úkoly, procvičení), internet
  • rozšířená výuka angličtiny (celkový počet konzultací ročně je cca 60 h)
  • vyučované předměty: Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Základy spol. věd, Matematika, Informační technologie, Ekonomika, Účetnictví a daně, Písemná a el. komunikace, Právo, Účetnictví na PC
  • v 1. ročníku zkouškové období na konci pololetí - většina vyučujících vychází studentům vstříc a zařazuje testy a zkoušení průběžně během pololetí
  • V rámci kombinovaného studia se střídá denní forma vzdělávání s formou distanční. Denní forma vzdělávání probíhá 1x týdně (pondělí či středa od 12:15 do 19 hodin), distanční forma se realizuje prostřednictvím online e-learningu (na Euroškole Praha využíváme systém Google Classroom).

  Maturitní zkouška

  • dle platné legislativy
  • státní část: Český jazyk a literatura, Anglický jazyk nebo Matematika
  • profilová část: Ekonomika, Účetnictví, Praktická maturitní zkouška (UCT, EKO, KOM)

  Školné

  • 15.000,- na školní rok
  • standardně 2 pololetní splátky
  • možnost zažádat o splátkový kalendář ve 2 variantách (čtvrtletně nebo měsíčně)

  Na Euroškole Praha skládají studenti dvouletého studia maturitu z těchto předmětů:

  Český jazyk

  Anglický jazyk nebo Matematika

  Ekonomika

  Účetnictví

  Praktická maturitní zkouška

  Složením maturity na Euroškole Praha získají žáci srovnatelný výstup s ostatními středními školami v ČR (denní i nástavbové studium) a mají možnost dále studovat na vysokých i vyšších odborných školách včetně škol univerzitního typu.

  Proč studovat dva roky dálkově na Euroškole Praha?

  • 1

   Jsme menší a klidná škola s individuálním přístupem k žákům. Stavíme na korektních vztazích mezi učiteli, žáky a rodiči.

  • 2

   Přistupujeme vstřícně ke všem studentům, dospělí žáci nejsou výjimkou. Podporujeme nadané žáky.

  • 3

   Využíváme letité zkušenosti našich pedagogů.

  • 4

   S výukou v nástavbovém studiu máme mnohaletou zkušenost. Dálkové studium nabízíme nepřetržitě od roku 1996.

  • 5

   Od školního roku 2013/2014 bylo studium zkráceno ze tří na dva roky. V roce 2015 maturovali naši první absolventi dvouletého studia s cca 90% úspěšností.

  • 6

   Od školního roku 2016/2017 jsme změnili dálkové studium na kombinované.

  • 7

   Rozšířená výuka ANG - každý rok 10 hodin navíc + přípravný maturitní kurz

  Pokud již máte jasno a zvolili jste naši školu, tedy chcete studovat studijní obor 64-41-L/51 Podnikání, pak 

  Zájemci o studium mohou školu navštívit kdykoliv po dohodě s vedením školy
  (tel. 233 541 232 nebo 601 360 612).
  Dotazy můžete zasílat také prostřednictvím webového formuláře 
  nebo na e-mail office<zavinac>euroskola.cz